Comunitats de Propietaris: Necessita un cop de mà per gestionar la seva comunitat de propietaris? Coneix la Llei de Propietat Horitzontal?

La figura d’un administrador de finques és clau en la gestió diària de les comunitats de propietaris. Administrem i gestionem la seva comunitat i assessorem als propietaris en el compliment de la normativa legal. Com a professionals independents, sota la regulació de la Llei de Propietat Horitzontal, vetllarem per al bon funcionament del vostre conjunt d’habitatges. Nosaltres ens encarregarem de tot, amb l’autorització prèvia del president de la comunitat, que és elegit de forma democràtica. Som col·legiats del Col·legi d’Administració de finques de Barcelona i Lleida (Col. Nº 6296).

Assumim les funcions següents:

 • Tràmits de constitució de la Comunitat de Propietaris. Petició de NIF i obtenció de llibre d’actes.
 • Constitució i redactat dels Estatuts, d’acord amb la legislació vigent.
 • Realització de gestions al Registre de la Propietat o a altres organismes públics.
 • Presa de les mesures convenients per a conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis i instal·lacions de la Comunitat.
 • Vetllem perquè els propietaris compleixin les obligacions i fem els advertiments pertinents.
 • Comptabilització dels ingressos i despeses de la comunitat, i repartiment de les despeses entre totes les entitats de la finca d’acord amb la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Recaptació de les quotes necessàries per fer front a les despeses previstes i aprovades.
 • Obtenció de pressupostos per les diferents obres, reparacions o millores, serveis de neteja etc.
 • Decidir l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa donem compte immediatament a la presidència, o en el seu defecte, als mateixos propietaris.
 • Seguiment i control de les empreses subministradores.
 • Convocar una Junta ordinària un cop a l’any.
 • Convocar les juntes extraordinàries que calguin.
 • Redactar i enviar les actes corresponents de cada junta celebrada.
 • Expedir els certificats.
 • Custodiar la documentació de la Comunitat.
 • Reclamació als propietaris morosos, arribant si aquest fos el cas a una demanda judicial.
 • Assessorament jurídic
 • Busquem solucions a tot tipus de conflictes en les comunitat de propietaris, pel bon funcionament d’aquesta, tenint sempre en compte el que beneficia a la comunitat. Intentem també acostar posicions en tots aquells temes que puguin afectar a la convivència entre veïns.

Sol·liciti pressupost

Gestió integral de Propietat Vertical: És vostè propietari? Gestionem els seus immobles de lloguer

Assumim totes les gestions necessàries perquè pugui trobar l’inquilí perfecte per al seu immoble. Ens dediquem amb cura a buscar llogaters que ofereixin la màxima solvència i que encaixin en el perfil que vol cada propietari. L’assessorem en tots els tràmits necessaris per adequar-se a la Llei d’Arrendaments Urbans. Ens podem fer càrrec de les següents gestions:

 • Formalització del contracte i clàusules.
 • Obtenció de butlletins de serveis i subministraments.
 • Tramitació dels canvis de noms de les companyies subministradores corresponents.
 • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat energètic
 • Contactem amb industrials i/o proveïdors per a tot tipus de reparacions, conservació o serveis sol·licitats per vostè.
 • Registre de contractes, constitució i dipòsit de fiances a l’INCASOL
 • Redactem inventaris de l’estat de l’immoble.
 • Gestionem el cobrament de rebuts i les eventuals reclamacions.
 • En cas de convenir, l’assessorem en el procés de desnonament mitjançant el nostre servei d’advocats.
 • Calculem i redactem les notificacions d’actualització de les rendes dels lloguers (IPC), Impost de Béns Immobles (IBI), despeses de comunitats, repercussions d’obres.
 • Emissió de liquidacions mensuals dels lloguers cobrats, segons la forma de pagament acordada.
 • En els lloguers dels locals de Negoci, aplicació de l’IVA i la retenció d’IRPF.

Sol·liciti pressupost

Serveis Immobiliaris: Vol vendre el seu immoble? Nosaltres el podem ajudar!

Tenim una àmplia oferta d’habitatges, locals, naus industrials, etc… per vendre i per llogar. Treballem per oferir i cercar la millor opció a les seves necessitats. Ajudem a les dues parts a trobar allò que estan buscant, sempre amb el màxim rigor i professionalitat. Formem part del registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, amb número AICAT 6997.

 • Valorem l’immoble de manera personalitzada i n’elaborem una fitxa amb totes les dades i fotografies.
 • Ens ocupem d’ensenyar l’immoble als possibles compradors.
 • Fem una negociació professional dels contractes.
 • Tramitem la cèdula d’habitabilitat i els certificats energètics.
 • Oferim un assessorament de postvenda.